Contactgegevens

Adres:

 • DelfTalent
 • Bosuilstraat 36
 • 4105 WE Culemborg

Telefoon: 06-20 91 58 20

E-Mail: info@delftalent.nl

KvK-nummer: 58209220

Privacy beleid

 

Privacy beleid

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle transacties, diensten en overeenkomsten met DelfTalent

DelfTalent respecteert de privacy van haar opdrachtgevers en de bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe DelfTalent dit doet, en welke persoonsgegevens DelfTalent van u bewaart voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van de website http://www.delftalent.nl verkrijgt DelfTalent bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. DelfTalent bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.)

DelfTalent zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of als DelfTalent dit op grond van de wet of de overeenkomst mag of moet doen.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat DelfTalent in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. DelfTalent gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt.

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden verwerkt DelfTalent de navolgende persoonsgegevens van u:

 • Naam, adres, postcode en woonplaats;
  • adres waar de opdracht wordt uitgevoerd;
  • e-mailadres;
  • vast en/of mobiel telefoonnummer.

Contactformulier en of e-mail berichten
DelfTalent biedt via de website www.delftalent.nl de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te kunnen beantwoorden. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bewaartermijnen
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om mijn diensten aan u te leveren.

 

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
DelfTalent gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De door u verstrekte gegevens zal DelfTalent niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of als DelfTalent dit op basis van de wet of de overeenkomst mag of moet doen.

 

Gegevensbeveiliging
DelfTalent neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

 

Uw wettelijke rechten
U heeft het recht de persoonsgegevens die DelfTalent van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij DelfTalent deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@delftalent.nl.

Wel stelt DelfTalent vooraf graag vast dat dit verzoek van u afkomstig is en vraagt u daarom u adequaat te identificeren. DelfTalent zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
DelfTalent behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website www.delftalent.nl  worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpt DelfTalent u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

 

%d bloggers liken dit: