Politiek

Quotum arbeidsgehandicapten. Wat betekent het voor werkgevers en werknemers?

Hoe kwam het quotum tot stand?

In het regeerakkoord dat de coalitiepartijen VVD en PvdA op 29 oktober 2012 overeenkwamen is afgesproken dat er niemand tussen wal en schip zal vallen. Daartoe ontwierp men de Participatiewet. Doel van deze wet: zoveel mogelijk mensen, ook die met een beperking of chronische ziekte, mee laten doen op de arbeidsmarkt. Een van de voorgestelde instrumenten om een optimale arbeidsparticipatie te bereiken was het verplichte quotum arbeidsgehandicapten. Dit quotum zou werkgevers met meer dan 25 man personeel verplichten om 5% van hun personeelsbestand te laten bestaan uit mensen met een arbeidsbeperking. Wanneer werkgevers hier niet aan voldeden, zou er een boete volgen per niet ingevulde werkplek.

Omdat er veel kritiek ontstond op het verplichte quotum kwamen, op 11 april 2013 Kabinet en sociale partners tot het Sociaal Akkoord. In navolging van de afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord, zond de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw Jetta Klijnsma op 27 juni de Hoofdlijnennotitie Participatiewet en quotum naar de Tweede Kamer. Hierin stellen werkgevers zich op vrijwillige basis, oplopend tot 2026, garant voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Ook de overheid stelt zich garant voor 25.000 banen. Echter, wanneer eind 2016 zou blijken dat er op dat moment geen 11.000 extra banen zijn gerealiseerd, zal het vrijwillig quotum alsnog een verplicht quotum worden waarbij werkgevers ook weer een boete moeten betalen voor iedere niet ingevulde werkplek.

Quotum in huidige vorm schept problemen

DelfTalent maakte zich, tezamen met veel werkgevers, zorgen over de doelgroep die onder de quotumregeling zou gaan vallen. Die doelgroep leek te gaan bestaan uit mensen met een beperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Mensen dus die een opleiding onder MBO niveau hebben Dit zou problemen scheppen voor zowel de werkgevers, die zich wellicht in de toekomst voor een verplicht quotum gesteld zouden zien, als voor de werknemers met een handicap. Niet alle werkgevers hebben vacatures voor laagopgeleiden. Deze werkgevers riskeerden dus een boete omdat ze het quotum niet halen. Terwijl deze werkgevers in de meeste gevallen uitstekend hoger opgeleide mensen met een beperking in hun organisatie zouden kunnen opnemen. Voor werknemers met een opleiding vanaf MBO niveau zou het quotum hun kansen op werk drastisch verkleinen. Uit onderzoek van o.a. TNO  en uit de praktijk blijkt dat wanneer werkgevers al veel mensen onder MBO niveau moeten aannemen ze geen moeite meer doen voor hoger opgeleide mensen met een handicap. Dat is zorgelijk omdat de praktijk uitwijst dat ook veel hoger opgeleide mensen met een beperking extra begeleiding en hulp nodig hebben bij het vinden van een baan.

Wat doet en deed DelfTalent

Een onwenselijke situatie voor zowel werkgever als werknemer vonden wij bij DelfTalent. Vanuit onze bezorgdheid zijn wij, Klaas van Ooijen en Roos Hoelen, tijdens informatieavonden de discussie met Jetta Klijnsma aangegaan en hebben we gesprekken gevoerd met leden van de tweede Kamercommissie sociale zaken en werkgelegenheid. Onder anderen spraken wij met: Sjoerd Potters VVD, Linda Voortman Groen links, Sadet Karabulut SP, John Kerstens PvdA, Steven van Wiyenberg van D66 en Pieter Heerma CDA,. Verder hebben we een gesprek gehad met ambtenaren van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We hebben de aandacht gevestigd op de gevolgen van het huidige quotum voor werkgevers en werknemers. Daarbij hebben we ook gewezen op het belang van de overheid. Het levert een enorme bezuiniging op als mensen geen uitkering meer hebben maar ook nog eens belasting betalen omdat ze een baan hebben. Bedenk daarbij dat er ongeveer 800.000 mensen met een beperking zijn. Daarvan is de helft hoger opgeleid dan MBO niveau. En van die 400.000 heeft de helft maar een baan. Tel uit je winst als die mensen ook gaan werken. Dit alles heeft Roos Hoelen ook verteld als spreker bij de hoorzitting over de participatiewet op 13 januari j.l. Hier heeft ze gepleit voor een quotum waaronder alle arbeidsgehandicapten vallen en voor de handhaving voor de fiscale voordelen voor de werkgever bij het aannemen van arbeidsgehandicapten.

En onze inspanning hebben enig succes gehad. Het quotum hanteert niet meer de regel dat ieder bedrijf 5% arbeidsgehandicapten moet aannemen maar men is bezig met het ontwikkelen van een ander model. Onder het quotum vallen nu ook de mensen die meer dan het minimumloon kunnen verdienen en die in de wajong zitten.  Voor hen blijven nu net als bij mensen in WIA en WAO de fiscale voordelen voor de werkgever bestaan. Wij zullen blijven lobbyen voor een quotum waar echt alle arbeidsgehandicapten onder vallen ook degene die in WIA en WAO zitten, zodat de werkgever de (arbeidsgehandicapte) werknemer kan aannemen die het beste bij het bedrijf past. Onder “nieuwste ontwikkelingen” kunt u zien welke acties wij verder ondernemen.

Helaas is de participatiewet donderdag 20 februari  door de tweede kamer aangenomen. Hier in is een aanzet gegeven voor de wetgeving met betrekking tot de wet quotum arbeidsgehandicapten. In de participatiewet is opgenomen dat onder het quotum arbeidsgehandicapten alleen de mensen zullen vallen die onder in wsw en wajong zitten. De huidige wajongeren behouden hun uitkering en daardoor zullen ook de hoog opgeleide wajongeren onder het quotum gaan vallen. Arbeidsgehandicapten in WIA en WAO tellen niet mee voor het quotum en werkgevers kunnen hier door helaas dus nog steeds niet kiezen voor de meest geschikte arbeidsgehandicapten voor hun organisatie. DelfTalent zal nu eerste kamer leden benaderen om hen te bewegen niet voor de participatiewet te stemmen. Ook zal DelfTalent zich bij tweede kamer leden sterk blijven maken voor een breder quotum arbeidsgehandicapten.

Advertenties
%d bloggers liken dit: